Tibetansk Ansiktsmassage

Vad är ett vac­kert ansikte?

För mig är skön­het när alla käns­lo­ut­tryck och alla inre sin­nes­stäm­ningar fritt kan uttrycka sig i ansik­tet. Det vi kän­ner och tän­ker NU kan avspeglas och inte det för­flut­nas stel­nade mask av alla svå­rig­he­ter och pröv­ningar vi varit med om. När den inre skön­he­ten fritt kan lysa ige­nom har jag nått mitt mål med behand­lingen. Den auten­tiska män­ni­skan kom­mer fram.

Allt som vi fysiskt, men­talt, emo­tio­nellt och and­ligt har upp­levt och varit med om i livet sät­ter sina spår i ansik­tet såsom fysisk smärta, olycks­fall och lik­nande. Cell­min­nen från en tid då vi känt oss läm­nade och osedda. Då vi har känt sorg eller varit sjuka. Detta har påver­kat oss nega­tivt. Krop­pens immun­för­svar är sänkt som en följd. Choc­ker och räds­lor har ska­pat bloc­ke­ringar som påver­kar våra organ så att dessa inte går med full kapa­ci­tet. Allt detta gör att vi kän­ner oss trötta och häng­iga och tap­par ansiktsdragen.

Ansikts­mas­sa­gen inne­hål­ler många olika moment som påver­kar hud, bind­väv och lymfa genom att cir­ku­la­tion ska­pas och där­i­ge­nom trans­por­te­ras slagg bort. Genom att bear­beta ansik­tets reflex­zo­ner påver­kas även krop­pens inre organ. Alla meri­di­a­ner och aku­punk­tur­punk­ter bear­be­tas med olika massagetekniker.

Denna mas­sage av ansikte, hals, nacke och hår­bot­ten med cirka nit­tio inre och yttre musk­ler ger ett avslapp­nat och har­mo­niskt ansikte.
Under och efter denna behand­ling upp­levs en djup och behag­lig avslapp­ning. Puls och blod­tryck sänks. Krop­pen minns hur den ursprung­li­gen var och fun­ge­rade. Och efter detta kan den nu välja ett spän­nings­fritt läge. Ansik­tet åter­får mera av sin ursprung­liga karak­tär och dess inre skön­het kan komma fram.